Zeyerova 775/21, Ústí nad labem - střekov

Všeobecné smluvní podmínky

(povinnosti, nadstandard, reklamace)

Preambule

Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem-klientem (příjemcem zdravotních služeb). Smluvní podmínky jsou platné pro poskytovatele zdravotních služeb: TOMADENTAL s.r.o., IČ: 06849849 dále též jako poskytovatel. Termínem „léčba“ či „péče“ či „Výkon“ či “ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona. Termínem „Lékař“ se rozumí poskytovatel zdravotní péče jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky. Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu a tvoří jí především zubní souprava s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebných vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocnému zdravotnickému personálu.

Povinnosti poskytovatele 

Poskytovatel se zavazuje vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu klienta a v souladu s platnými předpisy a vnitřním řádem.

Před každým zdravotním výkonem bude klient informován v dostatečném rozsahu o svém orálním zdravotním stavu, o navrhovaném léčebném postupu i povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem. V případě existence více možných variant léčby seznámí poskytovatel klienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

Poskytovatel je povinen objednávat klienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizoval čekání klientů.

Poskytovatel je povinen dodržovat všechny etické zásady ve vztahu lékař/klient, minimalizovat stres a eventualní bolestivost poskytované péče a komunikovat s klientem tak, aby klient všemu rozuměl.

Poskytovatel je povinen korektně komunikovat (před ošetřením) i následně zúčtovat (po ošetření) poskytnuté zdravotní služby.

Poskytovatel si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:
- Klient nedodržuje navržený léčebný postup
- Klient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
- Klient se neřídí vnitřním řádem či omezuje práva jiných klientů
- Požadavky klienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
- Z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

Povinnosti klienta 

Klient je povinen:
- Dodržovat navržený léčebný postup
- Řídit se vnitřním řádem poskytovatele
- Pravidelně informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
- Pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných zdravotních rizik.
- Akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jako nezbytnou součást léčby.
- Poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
- Dbát na vysoký standard své zubní hygieny
- Klient je povinen dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a lánem dentální hygienistky.

Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel je musí sdělit – ústně, telefonicky, SMS, či e-mailem.

Poskytovatel je oprávněn měnit termíny a informovat klienta (ústně, SMS, telefonicky či e-mailem) o takovéto změně. Klient si musí být vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu (dále jen „absence“) vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace.

Pro případ absence (dle předchozího odstavce) tímto obě strany sjednávají smluvní pokutu. Smluvní pokuta je dána ½ minutové sazby ordinace a sjednané plánované délky ošetření. Smluvní pokuta je splatná v den absence a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat klientovi.

Klient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení není účtování smluvních pokut, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení. Absenci klienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín.

Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem – osobně na recepci, prostřednictvím elektronické pošty na recepce@tomadental.cz nebo SMS a na tel.čísle 777 794 530.

Nadstandartní stomatologie

Bazální stomatologické výkony a základní materiály hradí zdravotní pojišťovna. Výkony a protetické výrobky, které svou časovou, technologickou či materiálovou náročností nákladově přesahují úhradu pojišťoven (dle platné sazby) jsou dále označovány jako „nadstandartní“ výkony a jsou hrazeny klientem. Klient je povinen uhradit poskytovateli cenu takovýchto nadstandartních zdravotních služeb (nehrazených ze zdravotního pojištění)

Individuální možné varianty léčby a návrh pro daného klienta sdělí lékař klientovi na základě vyšetření, a to před vlastním léčebným výkonem.

Platby za výkony probíhají hotově nebo kartou.

U případů nutnosti externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů může být vyžadována platba ve výši 50%.

Minutová sazba reprezentuj veškeré náklady za výkon ordinace- zahrnující odbornou práci, použité technologie i běžné materiály a zajištění hygienického režimu ordinace. Speciální materiály (jednorázové endodontické nástroje, speciální výplně, atd, implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovy zvlášť.

Úhrada nadstandartní zdravotnické služby se provádí vždy na základě specifikace pro klienta.

Stížnosti a reklamace

TOMADENTAL s.r.o. poskytuje záruku 2 roky na všechny výplně ( od momentu dokončení) a na protetické práce (korunky/můstky) včetně implantologie.

Záruka se nevztahuje na dočasné práce, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.)

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou:
- Nedbalost v ústní hygieně
- Neuposlechnutí lékařského doporučení
- Nesprávné použití protézy
- Neléčená dysfunkce čelistního kloubu
- Systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.
- Zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti.

Stížnost či reklamaci musí klient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci „Evidence stížností“ musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.